หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

60

ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 5 การแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่ง)