ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566 – 2570) ของ อบจ.ยะลา

23

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2590) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม (Zoom meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลาจึงขอเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอความร่วมมือส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการและส่งแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองไปยังกลุ่มไลน์ตามคิวอาร์โค้ดที่กำหนด ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นฐานข้อมูลการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา