ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์

19

ด้วยจังหวัดยะลา ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางออนไลน์ อาทิ เว็ปไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจทางออนไลน์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565