ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาชนและผู้รับบริการ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …

52

http://www.local.moi.go.th/newweb2019/web/home หัวข้อ “แบบสอบถาม”

ร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ….
แบบรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
แบบรับฟังความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อข้อกำหนดกระบวนการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น