ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาบ่อน้ำร้อนเบตง

45

ด้วยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเกอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการดังกล่าวจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มีความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการแล้ว  25% และได้ดำเนินการติดกล้องวงจรปิด จำนวน 15 ตัว เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง