ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

139

วันนี้(21มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น1 อบจ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดกรอบการประสาน แผนและหัวงระยะเวลาการประสานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยะลา ประจำปี 2565 และ เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอรามัน อำเภอธารโต อำเภอบันนังสตา อำเภอกรงปีนัง อำเภอยะหา และอำเภอกาบัง ได้ส่งบัญชีประสาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาให้ความ เห็นชอบ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนจังหวัด ต่อไป