ประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนงานช่วยเหลือเด็ก และเยาวชน

173

26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตการศึกษา ภายใต้คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ที่17/2565 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา