ประชุมคณะกรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลาเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

35

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มอบหมาย ดร.ระเด่น สะมะแอ เข้าร่วมประชุม ประชุมคณะ กรรมการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดยะลาเฉพาะสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อประเมินสถานการณ์ ความเป็นไปได้ พฤติการณ์ ปัจจัยบ่งขี้ต่างๆ ว่ามีความจำเป็นต้องป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ
ณ ห้องประชุมศรียะลาอาคาร ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดยะลา