ประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์

114

24 สิงหาคม 2564 นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570 ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมศรีญาลอ อบจ.ยะลา