ประชุมติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

55

28 กันยายน 2565

ดร.ระเด่น สะมะแอรองนายกอบจ.ยะลาเป็นประธานเปิด การประชุมติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ลำพะยาประชานุเคราะห์เพื่อเทียบโอนหน่วยการเรียนรู้กับสถาบันอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 อบจ.ยะลา