ประชุมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

69

วันที่ 19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีญาลอ ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานในการประชุมบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และรับนโยบายจากผู้บริหาร เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ