ประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 4/2564

105

วันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ระเด่น สะมะแอได้รับมอบหมายจากนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย ครั้งที่ 4/2564 เพื่อรับฟังรายงานสรุปความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ณ ห้องประชุมศีญาลอ อบจ.ยะลา