ประชุมพิจาณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย

69

1มิถุนายน 2564 นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมพิจาณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 (ครั้งที่2) ณ ห้องประชุมศรีญาลอ อบจ.ยะลา