ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

24

นายกอบจ.ยะลาเป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น2 อบจ.ยล