ประชุมร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา

69

นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัดอบจ.ยะลา เป็นประธานการประชุมร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา