ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

187

วันนี้(11 สิงหาคม 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายมะหะมะ วาแมดีซา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

การประชุมในครั้งนี้คณะผู้บริหารโดยนายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เสนอญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วาระ 1 ญัตติ ขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก ผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)