ประชุมสภา อบจ.ยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

46

วันนี้(8 เม.ย.64) เวลา 09.30 น. อบจ.ยะลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีนายมะหะมะ วาแมดีซา เป็นประธานสภา อบจ.ยะลา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ ขอความเห็นชอบให้บุคคลใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างบริเวณ แหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง หมู่ที่ 2 ตำบลตาเนาะแมเราะอำเภอเบตง จังหวัดยะลาระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง การเลือกคณะกรรมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)