ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

116

ตามที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,303 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นั้น

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการดำเนินการและมีการกลั่นกรองผลการประเมินตลอดช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 77/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้ให้ความเห็นชอบต่อผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงขอเผยแพร่ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไป