มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องของกระบวนงานบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

139