มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร(covid Free Setting)สำหรับจัดงานกินเจ

166

ด้วยจังหวัด ได้รับแจ้งจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศทค มท ) ว่ายณยนี้เข้าสู่เทศกาลกินเจ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้จัดทำ มาตรการปลอตภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเจ

เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้ท่านดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับการจัดงานกินเก แกมเข้าไปดวบคุมกำกับงูแดก วปฏิยน ให้เป็นใบตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง