ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดยะลา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

27