ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา/

109

15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจำรัส สีทองชื่น
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุมนิบง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และร่วมประชุมผ่านระบบระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์