“รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ”2566

76

อบจ.ยะลา ส่งมอบความสุขแก่เด็กพิเศษ จัดงานวันเด็ก“รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ”วันนี้ 12 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จัดงานวันเด็กให้กับเด็กพิเศษใน จ.ยะลา ตามโครงการ “รักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ ครั้งที่ 15” ประจำปี 2566 โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ได้แสดงความสามารถ ได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน และมีพื้นที่ในการร่วมกิจกรรมเหมือนเด็กปกติทั่วไปภายในงาน มีการอ่านสารวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี โดย นายจำรัส สีทองชื่น ปลัด อบจ.ยะลา กิจกรรมภาคเวที กิจกรรมภาคสนาม บริการรัฐสวัสดิการ บริการลานอาหารและเครื่องดื่ม องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดยะลา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชาสังคมกว่า 15 หน่วยงาน เพื่อส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีให้กับเด็กพิเศษที่เข้าร่วมโครงการ