รับโอนข้าราชการ อบจ.เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ในสังกัด อบจ.ยะลา

215