ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารซ่อมบำรุง และรั้ว คสล. พร้อมประตู เข้า-ออก และป้าย คสล. ศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

7