รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 28 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 0254/2564

85