รายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 14 รายการ ใบสั่งซื้อเลขที่ 00382/2565

17