รายการจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-5830 ยล ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๐๔๙๔/๒๕๖๕

5