รายการจ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใบสั่งจ้างเลขที่ 00323/2565

49