รายการจ้างเหมาบริการสำเนาเอกสาร พร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 100 เล่ม ใบสั่งจ้างเลขที่ 0373/2564

17