รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

73

อาศัยอํานาจตามความข้อ 29 (3) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564