รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สัมยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

19

สามารถดูรายงานการประชุมสภาฯ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้