รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

10