รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

163