” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ” ในช่วงเข้าพรรษาขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา

324

” วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 ” ในช่วงเข้าพรรษา
ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา
ผ่านทางออนไลน์ ดังนี้
1.Application Smart อสม.
2.เว็บไซต์ อสม.com
3.เว็บไซต์ Stopdrink.com