15 ตุลาคม วันล้างมือโลก

22

วันล้างมือโลกเป็นวันสำคัญของโลก ถูกกำหนดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-ภาคเอกชนในระดับสากล เพื่อย้ำเตือนให้ผู้คนสร้างสุขนิสัยในการล้างมือที่ถูกต้อง ควรล้างมือทุกครั้งหลังเข้าห้องน้ำ ก่อนและหลังการสัมผัสอาหาร หรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนข้าม (cross-contamination) โดยจะช่วยลดความเสี่ยงการติดโรคเนื่องจากขาดสุขอนามัยได้