วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

“องค์กรธรรมาภิบาล เศรษฐกิจมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดี”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการและเน้นการสร้างเครือข่าย
4. พัฒนาการศักยภาพภาคการเกษตร และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ให้รองรับนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน การจราจร
และการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย
6. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
7. เสริมสร้างโอกาส ลดความเหสื่อมล้ำทางการศึกษา และความเท่าเทียมทางสังคม
8. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
9. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดี และปลอดภัยจากโรคระบาด
10. ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส คนไร้ที่พึ่ง และผู้พิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืน