สรุปมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา(ก.จ.จ.ยะลา)ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

212