สรุปมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.ยะลา) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 24 กพ. 2564

155