สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างระบายน้ำและงานซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านบ่อหิน – เลียบอ่างเก็บน้ำ ต.บ้าแหร อ.ธารโต จ.ยะลา สัญญาจ้างเลขที่ 338/2564

25