สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0061 แยก ทล.4067 – บ้านลูโบ๊ะฆอเยาะ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สัญญาเลขที่ 00062/2566

13