สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนคสล. รหัสทางหลวง ยล.ถ 1-0021 สายบ้านปะแต ต.กอตอตือร๊ะ – บ้านไม้แก่น ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา สัญญาเลขที่ 0008/2565

26