สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายบ้านลีตอ – บ้านปาแดรู หมู่ที่ 3 ต.บาโง๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา สัญญาจ้างเลขที่ 00434/2565

20