สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สัญญาเลขที่ 00447/2565

277