ส่งต่องบประมาณความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาพร้อมค่าสำรวจข้อมูลและค่าตอบแทน ถึงนายอำเภอรามัน

32

2 ก.ย. 64 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา ส่งต่องบประมาณความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาพร้อมค่าสำรวจข้อมูลและค่าตอบแทน CM ถึงมือนายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามันผ่านไปทางบัณฑิตอาสามาตุภูมิในพื้นที่ ที่ทำหน้าที่ CM หลังจากคณะกรรมการ CMS ได้ตรวจสอบและอนุมัติแผนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นรายกรณีเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงิน 3,495,000 บาท