องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

85
ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา
ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เนื่องในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้รับการประเมินและคัดเลือกให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา