องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา

253

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แจ้งเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมศรีญษลอ (ชั้น1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา