อบจ.ยะลาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “กิจกรรมการทำขนมไทยโบราณและขนมพื้นถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2564

55

วันนี้ (5 เม.ย 64) เวลา 10.00 น. ที่อาคารหอประชุมโรงเรียนบันนังสตาวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “กิจกรรมการทำขนมไทยโบราณและขนมพื้นถิ่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี สมาชิกสภา รองปลัด อบจ.ยะลา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ยะลา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม.อบจ.ยะลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไข ปัญหาของตนเองและเสริมสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและการมีงานทำ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “กิจกรรมการทำขนมไทยโบราณและขนมพื้นถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้กับสตรี สร้างโอกาสและทางเลือก ในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน . เพื่อให้สตรีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อให้สตรีพึ่งพาตนเองตลอดจนมีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบทอดอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

.

โดยกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ ประกอบด้วย กลุ่มสตรีของอำเภอบันนังสตา จำนวน 80 คน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ “กิจกรรมการทำขนมไทยโบราณและขนมพื้นถิ่น” ประจำปี งบประมาณ 2564