อบจ.ยะลาเปิดประชุมสภา

118

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2464 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เวลา10.00น. เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และญัตติ การคัดเลือกสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา