อบจ.ยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา

45

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาแจ้งเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา